Катедра „Физика“ е създадена през 1987 г и разполага с 10 лекционни и семинарни зали и с 9 лаборатории, оборудвани за научно-изследователска работа и подготовка на дипломанти.
      Катедра „Физика“ осигурява обучение на студенти в специалности за придобиване на образователно-квалификационна степен „Бакалавър“ – Медицинска физика, Физика, Оптични технологии и Педагогика на обучението по физика и математика. Ако желаете да преподавате своите знания на подрастващите поколения катедра „Физика“ осигурява тази възможност като организира паралелно обучение и допълнителна професионална квалификация „Учител по физика и астрономия“ за получаване на учителска правоспособност. В университета се предлага обучение и в магистърски програми - Съвременни енергийни източници и опазване на околната среда, Енергиен мениджмънт и устойчиво енергийно развитие и Физика на атомното ядро и елементарните частици. За тези които желаят да се занимават с научно-изследователска дейност се предлага обучение за придобиване на образователна и научна степен „Доктор“ - Физика на кондензираната материя и на вълновите процеси и Методика на обучението по физика. Обучението на студентите се извършва от висококвалифицирани преподаватели.
      Катедра „Физика“ има сключен договор с Българската Академия на Науките за използване на лаборатории за научни изследвания. Природо-математическият факултет и катедра „Физика“ полагат големи усилия за разширяване на международните контакти. По силата на рамков договор за дългосрочно сътрудничество между ЮЗУ „Неофит Рилски“ и Обединения Институт за Ядрени Изследвания – Дубна, Русия се осъществява взаимодействие в следните направления:
– Разработване на съвместни образователни програми за обучение на студенти в магистърски и докторски програми.
– Осъществяване на координация между катедра „Физика“ и Агенцията за Ядрено Регулиране с цел да се предостави възможност на студенти да извършват научно-изследователска работа в областта на физиката. Това позволява наши студенти частично да бъдат обучавани в Обединения Институт за Ядрени Изследвания – Дубна, Русия.
– Осъществяване на координация между катедра „Физика“ и Агенцията за Ядрено Регулиране с цел да се предостави възможност на преподаватели и докторанти да извършват научно-изследователска работа в областта на физиката в Обединения Институт за Ядрени Изследвания – Дубна, Русия. Ежегодно преподавателите от катедрата участват в съвместна научно-изследователска работа в Лабораторията по физика на високите енергии на Обединения нститут за ядрени изследвания в град Дубна.
      В рамките на това сътрудничество ежегодно в средата на месец май се провежда Пролетна студентска школа по ядрена физика „Дни на Обединения институт за ядрени изследвания в България“. Мероприятието се организира от Агенцията за Ядрено Регулиране и Института за ядрени изследвания и ядрена енергетика към Българската Академия на Науките. Студентите имат възможност да участват в школата и да слушат лекции на видни учени.