Катедра "География, екология и опазване на околната среда" осигурява обучението по следните акредитирани бакалавърски, магистърски и докторски програми:

 

Образователно-квалификационна степен ''Бакалавър''

 

Образователно-квалификационна степен ''Магистър''

 

Образователна и научна степен "Доктор"