o   https://www.facebook.com/InformaticsSWU

o   Защитени дипломни работи и дипломни проекти към катедра Информатика (LINK TO: http://sharp.swu.bg/rdr/draboti.php)

 

Катедра „Информатика“ е основана през 1990 година от преподаватели от Катедра „Математика“ с изявен интерес в областта на информатиката и компютърните науки.

Ръководители на катедрата през годините са:

Доц.д.м.н. Славчо Щраков – 1990 – 1999

Проф.д.н. Иван Мирчев – 1999 – 2007

Доц.д-р Стефан Стефанов – 2007 – 2020

Доц.д-р Ирена Атанасова – 2020 - понастящем

 

Катедра "Информатика" осигурява обучението по следните акредитирани бакалавърски, магистърски и докторски програми:

Образователно-квалификационна степен ''Бакалавър''

Информатика от 1990 година

Информационни системи и технологии от 2015 година

Образователно-квалификационна степен ''Магистър''

Информатика от 1990 година

Информационни системи и технологии от 2020 година

Образователна и научна степен "Доктор"

Информатика от 1990 година