Катедра "Информатика" осигурява обучението по следните акредитирани бакалавърски, магистърски и докторски програми:

Образователно-квалификационна степен ''Бакалавър''

 

Образователно-квалификационна степен ''Магистър''

 

Образователна и научна степен "Доктор"