Катедра "Химия" разполага с 4 семинарни зали, 8 лаборатории – оборудвани за лабораторни упражнения, както и за провеждане на научно-изследователска работа, подготовка на дипломанти и докторанти. В мултимедийния комплекс на катедрата са обособени 1 компютърна зала, център за нови методи на обучение и учебно-изследователска лаборатория.

Образователно-квалификационна степен ''Бакалавър''
В катедра ''Химия'' се обучават студенти в три специалности:
Химия
Медицинска химия
Педагогика на обучението по химия и физика
• Педагогика на обучението по химия и човекът и природата

     Курсът на обучение за изброените специалности е четиригодишен (редовна форма на обучение) с възможност за продължаване на обучението в магистърски програми и придобиване на образователно-квалификационна степен "магистър".
Методическото направление в катедра "Химия" организира паралелно обучение за получаване на учителска правоспособност от студенти в специалност "Химия".


Образователно-квалификационна степен ''Магистър''
     Катедра ''Химия'' провежда обучение по три магистърските програми, предназначени за завършили образователно-квалификационна степен ''бакалавър'' по химия или сродни специалности, в които химията е съществен компонент на обучението.
Биологично активни вещества и лекарствени средства
Метрология в химията
Химия и екология

     Курсът на обучение в магистърските програми е 2 семестъра за завършилите ОКС "Бакалавър" в съответното професионално направление и 4 семестъра за завършили други специалности.
Условия за кандидатстване:
Кандидатите трябва да имат завършена бакалавърска или магистърска степен и среден успех от дипломата за завършено висше образование не по-нисък от добър.

Докторанти
     В съответствие със Закона за висшето образование и оценка "много добър", получена от НАОА, в катедра ''Химия'' се обучават докторанти в следните научни направления:
Неорганична химия
Органична химия
• Методика на обучението по химия
     Докторантурата се провежда в редовна и задочна форма на обучение или докторантура на самостоятелна подготовка.
     Срокът за подготовка в редовна докторантура е 3 години. За задочна форма на обучение – 4 години. За докторантура на самостоятелна подготовка – 3 години.
     Условия за кандидатстване
За докторантура могат да кандидатстват лица, завършили образователно- квалификационна степен "магистър".
Следдипломна квалификация (продължаващо обучение):
• За получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по Химия"
• За получаване на допълнителна професионална квалификация "Учител по Човекът и природата".
• Едногодишна професионално-педагогическа специализация "Съвременно обучение по природни науки" за придобиване на трета професионално-квалификационна степен от учители, преподаващи предметите от културно-образователната област "Природни науки и екология" в основното и в средното училище.