МИСИЯТА на Природо-математическия факултет е да осигурява висококачествено, достъпно и продължаващо през целия живот обучение в областта на природните науки, математиката и информатиката, което да позволява успешна личностна, професионална и обществена реализация на завършилите студенти и докторанти, както и да осъществява фундаментални и приложни научни изследвания с актуална значимост, които да утвърдят факултета като престижен научен център в Република България и по света.

ВИЗИЯТА за развитието на Природо-математическия факултет e насочена към по-нататъшното му интегриране в Европейското образователно и научноизследователско пространство и утвърждаването му като авторитетна и международно разпознаваема образователна и изследователска структура в областта на природните науки, математиката и информатиката.

ОСНОВНА СТРАТЕГИЧЕСКА ЦЕЛ на Природо-математическия факултет е подготовката на висококвалифицирани кадри по професионалните направления, застъпени във факултета, в съответствие с динамично променящите се изисквания на пазара на труда и съвременните световни тенденции в областта на висшето образование и научните изследвания.

Дейностите и задачите за постигане на целта на Стратегията за развитие на Природо-математическия факултет са обобщени в следните приоритетни направления:

I. ОБРАЗОВАТЕЛНА ДЕЙНОСТ

 • Регулярно актуализиране на учебните планове и учебните програми в съответствие с потребностите на икономиката, бизнеса и обществото.
  • Внедряване на съвременните научни достижения, иновациите и високотехнологичните решения в образователния процес.
  • Активизиране на взаимодействието с работодателите, местната власт и държавните институции за осъществяване на програми за продължаващо обучение, квалификация и преквалификация като основно средство за адаптиране към променящите се изисквания на пазара на труда и успешна професионална реализация на студентите след завършване на образованието им.
 • Модернизиране на учебната, методическата и технологичната среда.
  • Осъвременяване на материално-техническата база в учебните лаборатории на ПМФ
  • Развитие и поддържане на устойчива компютърна мрежа и информационна инфраструктура.
 • Използване на съвременни образователни форми, методи и технологии, съобразени с:
  • Значително увеличаване на акредитирани бакалавърски, магистърски и докторски програми за електронно дистанционно обучение;
  • Дигитализация на образователния процес и създаване на нови интерактивни дигитални ресурси;
  • Актуализиране на учебните материали и ресурси;
  • Осигуряване на техника, която пазвалява интерактивното и дигитално преподаване.
 • Подобряване на практическото обучение и обвързването му с достиженията на науката, икономиката и практиката.
  • Привличане на специалисти с богат практически опит като преподаватели.
 • Повишаване на качеството на обучение и научните изследвания.
  • Включване на представители на заинтересованите страни във взимането на решения за повишаване на качеството на образованието;
  • Системен анализ на студентската оценка на качеството на учебния процес.
 • Задълбочаване на връзката Университет – средно образование и профилирана подготовка на изявени ученици в природните науки, математиката и информатиката.
 • Активизиране на дейностите по международна мобилност, особено студентска мобилност по ECTS.
  • Повишаване на участието на студентите и докторантите в мобилност, обмен и стажове в чуждестранни университети.
 • Интернационализиране на социалната и образователната среда във факултета.
  • Повишаване на подготвеността на академичния състав, на служителите в администрацията и на студентите за работа в мултикултурна и многоезикова среда;
  • Подготовка и издаване на учебници, учебни помагала и монографични трудове на чужди езици;
  • Разкриване на специалности и програми на чужд език във всички образователни степени за привличане на по-голям брой чуждестранни студенти.
  • Осъществяване на контакти с българската диаспора и с българските училища в чужбина с цел привличане на студенти от българските общности;
  • Хармонизиране на учебните планове и програми с тези на водещи чуждестранни университети, обучаващи в сходни професионални направления.

II. НАУЧНОИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА ДЕЙНОСТ

 • Развитие на следните актуални приоритетни научни направления съобразно профила на факултета:
 • Управление на знания;
 • Оптимизационни алгоритми в структури от данни;
 • Семантичен уеб и извличане на информация;
 • Биоинформатика;
 • Нови възобновяеми източници на енергия и енергоспестяващи технологии;
 • Иновативни биоелектрохимични системи и технологии;
 • Квантово-механично моделиране и дизайн на нови биологично-активни вещества;
 • Биотехнологии;
 • Нанотехнологии;
 • Информатика и компютърни науки;
 • Физика на атомното ядро и елементарните частици;
 • Математическо моделиране в биологията и медицината;
 • Линейно оптимиране;
 • Математически анализ;
 • Полугрупи от преобразувания;
 • Екология, биоразнообразие и опазване на околната среда;
 • Климатични промени, дистанционни изследвания и тематична картография;
 • Социално-икономически и геодемографски изследвания за устойчиво регионално развитие;
 • Дигитална компетентност и обучение в електронна среда.
 • Участие в междуинституционални и международни научни проекти в приоритетните научни направления на факултета.
  • Повишаване на участието в различни научни програми на национално и международно ниво с осигурено външно финансиране.
 • Продължаване на организирането и провеждането на международната научна конференция на Природо-математическия факултет
 • Периодично провеждане на научните семинари в катедрите и факултетските научноизследователски центорове и лаборатории.
 • Инвестиране в специфична и уникална научна апаратура и специализирани софтуерни продукти.
 • Привличане на инвестиции в научни разработки от страна на бизнеса.
 • Стимулиране и подкрепа на участието в специализации и международни форуми и на членството в международни организации.
 • Стимулиране на публикуването на научни статии в престижни международни списания с импакт-фактор и импакт-ранг.

III. МЕЖДУНАРОДНО СЪТРУДНИЧЕСТВО

 • Повишаване на международната разпознаваемост на научните и образователните резултати на факултета.
 • Разширяване участието на факултета в международни мрежи, консорциуми, проекти и други инициативи.
 • Сътрудничество с различни международни, европейски и национални научноизследователски центрове, институти и учебни заведения.
 • Разширяване на междуинституционалните споразумения по профила на факултета и увеличаване на мобилността на студенти и преподаватели.
 • Привличане и съвместна работа с изявени учени и преподаватели от чуждестранни университети.
 • Подобряване на докторантското обучение и акредитиране на съвместни международни програми за ОКС „Магистър“ и ОНС „Доктор“.
 • Стимулиране на двойното научно ръководство на докторанти с български и чуждестранен научен ръководител.

IV. ОБЩЕСТВЕНА ДЕЙНОСТ

 • Популяризиране на науката в обществото с цел формиране на адекватни обществени нагласи към ролята на науката в съвременния живот чрез:
  • Регулярно организиране на „Дни на отворените врати“ в катедрите и научноизслдователските центрове и лаборатории на факултета;
  • Активно участие в национални и международни прояви като “Световната нощ на учените“ и др.;
  • Създаване и разпространение на учебни филми за различни области на науката.

Стратегията за развитие на Природо-математическия факултет е съобразена със Стратегията за развитие на висшето образование в Република България за периода 2021 - 2030 година, Политиката за развитие на Югозападния университет „Неофит Рилски“, Мандатната програма и Стратегията за интернационализация на Югозападения университет „Неофит Рилски“.

 

Стратегията за развитие на Природо-математически факултет е актуализирана с решение на Факултетния съвет – Протокол №1/ 06.10.2021 г.