1. Кодиране за момичета - CODING4GIRLS, Финансиран от Европейска комисия - Програма ERASMUS+

 

2. Professional Development of Teachers to promote Design Thinking Skills and Academic Success of Students (DTS), Финансиран от Програма ERASMUS+/KA2

 

3. GLAT - Games for Learning Algorithmic Thinking, Teacher-Trainer-Researcher-Youth worker- University of Rijeka -Croatian National Agency EC

 

4. Проект № BG051PO001-3.3.07-0002 „Студентски практики“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.

 

5. Проект № BG051PO001-3.1.07-0036 ,,Актуализиране на учебните програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ в съответствие с изискванията на пазара на труда“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз.