1. “Reinforcing Protected Areas Capacity through an Innovative Methodology for Sustainability – BIO2CARE, (Reg. No: 1890), „Повишаване на управленския капацитет на защитените територии посредством нова иновативна технология“ финансиран по програма за Европейско териториално сътрудничество INTERREG V-A “Greece –Bulgaria 2014-2020“, Договор за субсидия № B2.6d.08. Budget: €1.093 mln.

2. BG051PO001-3.1.07-0036/28.05.2013 г."Актуализиране на учебните програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ "Неофит Рилски" в съответствие с изискванията на пазара на труда". Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз, 2013 - 2015

3. Проект eLTER PPP : Интегрирана Европейска Инфрастуктура за дългосрочни екосистемни, критична зона и социо-екологични изследвания – Подготвителна фаза на проектa / Integrated European Long-Term Ecosystem, Cri tical Zone and Socio-Ecological Research Infrastructure – Preparatory Phase Project (от 1 февруари 2020 – 31 януари 2025), Финансиран от Horizon 2020 INFRADEV-2019-2

4. Проект„Интегрирана политика за ниско въглеродна икономика в трансграничния регион“ Ref. No.CB006.1.11.165. Проектът се изпълнява по програма за трансгранично сътрудничество - INTERREG-IPA CBC Programme Bulgaria - the Former Yugoslav Republic of Macedonia, CCI No. 2014TC1615CB006., Бюджет: € 132000.

5. Развитие на електронни форми на дистанционно обучение в системата на Югозападен университет "Неофит Рилски" BG051PO001-4.3.04-0063 – ОП "Развитие на човешките ресурси", съфинансирана от Европейски социален фонд на ЕС.

6. SRP-A10/15 „Комплексни изследвания на съвременни ембрионални ледници на Балканския полуостров“ (2015)