• Оптимизиране на разтворимостта и мембранната пропускливост на нови аминоадамантанови производни – път за създаване и изследване на бионалични лекарства

Период на провеждане: 27.09.2019 – 26.09.2021 г.

Финансиран от Фонд научни изследвания

Бюджет: 40000,00 лв.

 • (RPY-A3/19) Синтез и антимикробиална активност на амиди, съдържащи фенилпропанов скелет

Период на провеждане19.03.2019 – 29.11.2019 г.

Финансиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет: 39000,00 лв.

 • (М23/8) НОВОСИНТЕЗИРАНИ МЕМАТИНОВИ ПРОИЗВОДНИ С ПОТЕНЦИАЛНИ ПРЕВАНТИВНИ ЕФЕКТИ СРЕЩУ ДЕМЕНЦИЯ ОТ АЛЦХАЙМЕРОВ ТИП

Период на провеждане: 18.12.2018 – 18.12.2020 г.

Финансиран от Фонд научни изследвания

Бюджет: 20000,00 лв.

 • (RP-A11/18) Синтез на мемантинови аналози с очаквано невропротективно, противовирусно, антиоксидантно и глюкозидазно-инхибиторно действие

Период на провеждане:15.03.2018 – 30.11.2018 г.

Финансиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет:14000,00 лв.

 • (RP-A17/17) Аналитични методи за in vitro определяне на биологична активност

Период на провеждане: 20.03.2017 – 07.12.2017 г.

Финансиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет: 8000,00 лв.

 • (RP-B2/17) Аминокиселинни и пептидни аналози на адамантан и асе инхибитори - синтез и биологична активност

Период на провеждане: 13.03.2017 – 01.12.2017 г.

Финансиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет: 2700,00 лв.

 • (RP-A9/16) Дизайн на нови аминокиселинни производни и техни метални комплекси с потенциална биологична активност

Период на провеждане: 14.03.2016 – 30.11.2016 г.

Финансиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет: 8000,00 лв.

 • (SRP- A19/15) Гуанидино- и азометинови производни на противогрипни агенти

Период на провеждане: 26.02.2015 – 11.12.2015 г.

Финансиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет: 9400,00 лв.

 • (SRP-A11/14) Химични модификации на аминоадамантанови и невраминидазни инхибитори

Период на провеждане: 28.02.2014 – 11.12.2014 г.

Финансиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет: 12000,00 лв.

 • (SRP - A17/15) Повишаване капацитета на лабораторията по биоелектрохимични системи към ИНОВАЦИОНЕН ЦЕНТЪР ЗА ЕКОЕНЕРГИЙНИ ТЕХНОЛОГИИ на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Период на провеждане: 26.02.2015 – 30.11.2015 г.

Финансиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет: 16000,00 лв.

 • (ФНИ - Е02/7) Седиментни биоелектрохимични системи – самозахранващи се устройства за биоремедиация и екологичен мониторинг.

Период на провеждане: 19.12.2014 – 19.12.2016 г.

Финансиран от Фонд научни изследвания

Бюджет: 239200,00 лв.

 • RP-B1/22) Изграждане на STEM образователна среда в Природо-математическия факултет

Период на провеждане01.05.2022 - 30.11.2022 г.

Финансиран от ЮЗУ "Неофит Рилски"

Бюджет 50000,00 лв.

 • (BG05M20P001-2.002-0001) (BG05M20P001-2.002-0001) „Студентски практики – Фаза 1“

Период на провеждане: 14.11.2016 – 15.03.2017 г.

Финансиран от МОН по оперативна програма Развитие на човешките ресурси

Бюджет: 37000000,00 лв.

 • (BG051PO001-3.1.07-0036) „Актуализиране на учебните програми в Природо-математически факултет на ЮЗУ ,,Неофит Рилски“ в съответствие с изискванията на пазара на труда“

Период на провеждане: 28.05.2013 – 30.10.2014 г.

Финансиран от МОН

Бюджет: 235565,00 лв.

 • (SRP-A10/13) „Синтез на нови флуорo съдържащи биологично активни вещества”

Период на провеждане: 11.03.2013 – 11.12.2013 г.

Финансиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет: 19000,00 лв.

 • ( DМU 03/2 ) "Производни на противогрипни препарати –синтез и биологична активност"

Период на провеждане:18.04.2012 – 18.04.2016 г.

Финансиран от МОН

Бюджет: 50000,00 лв.

 • (SRP-A4/ 12) Шифови бази на 4-аминоантипирин и техни метални комплекси: синтез и биологична активност

Период на провеждане: 13.03.2012 – 11.12.2012 г.

Финансиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет: 11000,00 лв.

 • (ДААД-03/ 2007г.) „Нови аналози на противовирусни препарати-синтез и биологична активност“

Период на провеждане: 15.12.2007 –15.12.2009 г.

Финансиран от МОН

Бюджет: 8300,00 лв.

 • (VUL-304/07) „Синтез и противовирусно действие на нови производни на противохерпесни препарати“

Период на провеждане: 16.10.2007 – 16.10.2010 г.

Финансиран от МОН

Бюджет: 120000,00 лв.

 • ( VUH 07/05 ) „Синтез и биологична активност на природни N-заместени амиди на канелена и хидроксиканелени киселини и техни аналози“,

Период на провеждане: 27.06.2005 – 27.06.2008 г.

Финансиран от МОН

Бюджет: 75000,00 лв.

 • Повишаване капацитета на лаборатория по биоелектрохимични системи към Иновационен център за екоенергийни технологии на ЮЗУ „Неофит Рилски“

Период на провеждане: 26.02.2015 – 30.11.2015 г.

Финансиран от ЮЗУ „Неофит Рилски“

Бюджет: 16000,00 лв.

 • (ФНИ/Е02/10) Нови горивни клетки, базирани на химични микробни процеси

Период на провеждане: 12.12.2014 – 12.12.2016 г.

Финансиран от Фонд „Научни изследвания“

Бюджет: 240000,00 лв.

 • (7982) “HYDROGEN ECONOMY COOPERATION NETWORK FOR RESEARCH-PUBLIC AWARENESS – BUSINESS OPPORTUNITIES ACROSS GREEK-BULGARIAN BORDERS” Acronym HYDECON

Период на провеждане: 30.03.2011 – 29.03.2013 г.

Финансиран от European Territorial Cooperation Programme “Greece-Bulgaria 2007- 2013

Бюджет: 292328,00 лв.